Xử lý nhiều vụ vi phạm tốc độ nhờ các thiết bị giám sát hành trình

Xử lý nhiều vụ vi phạm tốc độ nhờ các thiết bị giám sát hành trình

Đối với các trường hợp vi phạm thời gian lái xe liên tục, vi phạm không truyền dữ liệu, đề nghị các Sở GTVT kiểm tra, đối chiếu với kết quả tổng hợp trên phần mềm của đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình để so sánh trước khi quyết định xử lý.

Tính từ đầu năm tới nay, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phát hiện và xử lý hơn 1 triệu lần vi phạm quá tốc độ của các phương tiện cơ giới thông qua kết quả tổng hợp, phân tích dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.

Cụ thể, kết quả thống kê tháng 04.2016 bình quân có 74,0% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong đó, cả nước có tổng số 123.815 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân trên 1.000km là 0,093 lần/1.000km. Luỹ kế đến ngày 30.04.2016 trên cả nước có tổng số 1.075.347 lần vi phạm quá tốc độ, tỷ lệ vi phạm tốc độ bình quân trên 1.000km là 0,234 lần/1.000km, giảm 3,89 lần so với tháng 04.2015

Cũng trong tháng 4, các Sở GTVT đã xử lý 856 xe (thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 01 tháng là 805 xe; thu hồi giấy phép kinh doanh là 1 đơn vị; từ chối cấp phù hiệu là 50 xe). Lũy kế đến hết tháng 04.2016 các Sở GTVT đã xử lý vi phạm đối với 2.047 phương tiện. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác theo dõi, giám sát và xử lý vi phạm (nếu có).

Đối với các trường hợp vi phạm thời gian lái xe liên tục, vi phạm không truyền dữ liệu, đề nghị các Sở GTVT kiểm tra, đối chiếu với kết quả tổng hợp trên phần mềm của đơn vị cung cấp dịch vụ giám sát hành trình để so sánh trước khi quyết định xử lý.